Εικόνα από Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας

ΦΟΙΤΗΣΗ

Οι µαθητές είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθούν, χωρίς απουσίες, τα µαθήµατά τους. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής αδυνατεί να προσέλθει στο µάθηµα, θεωρείται αναγκαία η ενημέρωση της Γραµµατείας. Η ενεργή συμμετοχή τόσο στα μαθήματα όσο και στα διαγωνίσματα προσομοίωσης θεωρείται απολύτως αναγκαία, ώστε να είναι αποτελεσµατική η εκπαιδευτική διαδικασία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ανακοινώνονται τα µαθήµατα του προγράμματος σπουδών, καθώς και ο αριθµός των διδακτικών ωρών σε κάθε τάξη. Στην περίπτωση που συγκροτηθεί κάποιο τµήµα ιδιαίτερα ολιγοµελές (1 ή 2 µαθητές), ενδέχεται το πρόγραµµα σπουδών που υλοποιείται να έχει µικρότερο αριθµό διδακτικών ωρών. Η διδακτική ώρα έχει διάρκεια 45 λεπτά. Κάθε διδακτική ώρα που δεν πραγµατοποιείται µε ευθύνη του φροντιστηρίου αναπληρώνεται εντός 15 ηµερών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Ο µέγιστος αριθµός µαθητών στο τμήμα είναι εννέα (9). Ο συγκεκριµένος αριθµός συστήνεται εφόσον η εκπαιδευτική οµοιογένεια και η καλή συνεργασία των µαθητών επιτρέπουν την ομαλή εξέλιξη στην εκπαιδευτική διεργασία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αριθµός των µαθητών στο τµήµα είναι µικρότερος. Άλλα κριτήρια που μπορεί να συνυπολογιστούν για τη συγκρότηση των τµηµάτων είναι το σχολείο προέλευσης ή οι διαπροσωπικές σχέσεις των µαθητών. Ωστόσο, αποτελεί δικαίωµα της Διεύθυνσης να αλλάξει τη σύνθεση κάποιου τµήµατος, εάν, κατά την κρίση της, αυτό οδηγεί στην επίτευξη του επιθυμητού εκπαιδευτικού αποτελέσματος.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να παρακολουθήσουν και ατοµικά µαθήµατα µε τους καθηγητές µας. Για τα µαθήµατα αυτά οι γονείς και οι µαθητές πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση Σπουδών. Οι καθηγητές του φροντιστηρίου δεν έχουν το δικαίωµα να προβαίνουν σε προσωπικές συνεννοήσεις µε τους γονείς για παραδόσεις ιδιαιτέρων µαθηµάτων κατ’ οίκον. Τα ατομικά µαθήµατα πραγµατοποιούνται στον χώρο του φροντιστηρίου µε πρόγραµµα ειδικά διαμορφωμένο για τις ανάγκες του μαθητή. Έτσι, οι γονείς δεν χρειάζεται να απευθυνθούν σε χώρους που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες αµφίβολης ποιότητας και να θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία των µαθητών.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Οι γονείς – κηδεμόνες ενηµερώνονται άμεσα για την απουσία του µαθητή μέσω της εύχρηστης εφαρμογής από το κινητό τους τηλέφωνο. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας ο μαθητής έχει πρόσβαση στην ύλη που διδάχθηκε και τις εργασίες για το επόμενο μάθημα κάνοντας χρήση της ίδιας εφαρμογής με τους δικούς του προσωπικούς κωδικούς.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Οι μαθητές οφείλουν να είναι συνεπείς στο ωράριο των μαθημάτων. Αν κάποιος µαθητής καθυστερήσει να προσέλθει, ο καθηγητής έχει το δικαίωµα να µην επιτρέψει την είσοδό του στην αίθουσα. Απαγορεύεται ρητά η µεταφορά στην αίθουσα διδασκαλίας αντικειμένων, που παρεµποδίζουν την οµαλή διεξαγωγή του µαθήµατος. Οι µαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους του φροντιστηρίου και να µην προξενούν φθορές. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να αποκαταστήσουν τις βλάβες που προξένησαν. Όλοι οφείλουμε να διαμορφώνουμε ένα ιδανικό περιβάλλον μάθησης, βασισμένο στον αμοιβαίο σεβασμό.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Ο µαθητής δεν καταβάλλει ποσό για την εγγραφή. Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται µεταξύ 1ης και 7ης ηµέρας κάθε µήνα. Στην περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι που εμποδίζουν την έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων, ο κηδεµόνας υποχρεούται να ενηµερώσει τη Γραµµατεία και να ορίσει µαζί της την ηµεροµηνία καταβολής τους. Ο µαθητής αποκλείεται από την περαιτέρω φοίτησή του, εάν µέχρι την πρώτη εβδοµάδα του επόµενου µήνα δεν έχει καλύψει την οφειλή του, εκτός εάν ύστερα από προγραµµατισµένο ραντεβού µε τον Διευθυντή Σπουδών συµφωνηθεί διακανονισµός για να διευθετηθεί η οφειλή.

Ο µαθητής που εγγράφεται στο φροντιστήριο από την 1η έως και την 10η ηµέρα του µήνα καταβάλλει ακέραιο το ποσό των διδάκτρων. Όταν εγγράφεται πέραν της 10ης του µήνα, καταβάλλει το ποσό των µηνιαίων διδάκτρων κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση, ενώ από την 28η έως την 31η ηµέρα ο µαθητής δεν καταβάλλει δίδακτρα για τον τρέχοντα µήνα αλλά προπληρώνει τον επόµενο. Τα δίδακτρα της θερινής περιόδου εξοφλούνται σε δύο δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται µε την έναρξη των µαθηµάτων και η δεύτερη σε διάστημα 20 ημερών μετά την έναρξή τους.

Ο µαθητής που διακόπτει τη φοίτηση στο φροντιστήριο είναι υποχρεωµένος να εξοφλήσει ολόκληρο τον µήνα κατά τον οποίο διέκοψε τα µαθήµατα.

Παλαιό Φάληρο Νέα Σμύρνη