Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του εκπαιδευτικού οργανισμού "Φροντιστήρια ΦΑΣΜΑ".

Ο Κανονισμός 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR), ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2018 χωρίς να δοθεί παράταση στην εφαρμογή του.

Πρόκειται για ένα νέο, ενιαίο και άμεσα εφαρμόσιμο νομικό πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ατόμων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία τους στη ενιαία αγορά της Ε.Ε.

Ο παρών κανονισμός σκοπεύει να συμβάλλει στην επίτευξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και μιας οικονομικής ένωσης, στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο, στην ενίσχυση και σύγκλιση των οικονομιών εντός της εσωτερικής αγοράς και στην ευημερία των φυσικών προσώπων.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Φροντιστήρια ΦΑΣΜΑ, με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζει τον νέο κανονισμό για την επεξεργασία τους και σας ενημερώνει αναλυτικά.

Η πολιτική προστασίας δεδομένων των Φροντιστηρίων ΦΑΣΜΑ βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 1. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με ένα νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.
 2. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και περαιτέρω δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας με τρόπο που είναι ασυμβίβαστος με τους σκοπούς αυτούς.
 3. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα είναι επαρκής, σχετική και περιορισμένη σε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο σε σχέση με τον σκοπό της επεξεργασίας.
 4. Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι ακριβή και όπου είναι απαραίτητο, επικαιροποιημένα.
 5. Προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να τηρούνται σε μία μορφή που επιτρέπει ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων για όχι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας.
 6. Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με τρόπο που θα διασφαλίζει την προστασία τους.
 7. Προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός εάν είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας τους.
 8. Σε περίπτωση που για τη λήψη υπηρεσίας είναι απαραίτητη η συγκατάθεση σας, σας γνωρίζουμε ότι αυτή είναι αποδεκτή μόνο εάν το Υποκείμενο είναι άνω των 15 ετών. Σε διαφορετική περίπτωση είναι απαραίτητη η έγκριση ή η παροχή της από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.

Πιο αναλυτικά:

Α. Γιατί θα επεξεργαστούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ)1 και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ)2 σας;

Με την αίτηση εγγραφής που υποβάλλετε, μας δηλώνετε ότι θέλετε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα που έχετε επιλέξει (π.χ. μαθήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) σε εμάς με την ιδιότητά μας ως Εκπαιδευτικό Κέντρο. Εμείς, βάσει των πληροφοριών / δεδομένων που μας δηλώνετε στην αίτηση εγγραφής, θα πρέπει να σας εντάξουμε σε μια ομοιογενή κατηγορία μαθητών/σπουδαστών και να υπολογίσουμε, βάσει των δηλώσεών σας, το κατάλληλο και αναλογικό για εσάς μάθημα, υπολογίζοντας και εκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τη συχνότητα και την ένταση των μαθημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.

Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο να μας δηλώσετε τα συγκεκριμένα ΔΠΧ ή / και τα ΕΚΔΠΧ που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών και για την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της σύμβασης. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που σας ρωτάμε και στα οποία βασιζόμαστε απόλυτα συνιστά υποχρέωσή σας από το νόμο (ΕΕ 2016/679) και έτσι θα μπορέσουμε να σας εντάξουμε στην κατάλληλη ομάδα μαθητών / σπουδαστών και θα υπολογίσουμε σωστά το κόστος που υποχρεούστε να πληρώνετε για την Εκπαίδευση σας.

Είναι πιθανό ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που σας έχουμε ζητήσει να θεμελιώσει δικαίωμά μας να ζητήσουμε ακόμα και την ακύρωση ή καταγγελία της σύμβασης , οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Για όσο χρόνο θα παραμένει σε ισχύ η σύμβαση εκπαίδευσης, θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της, με βάση τη ρητή συγκατάθεση που θα μας χορηγήσετε στο παρόν στάδιο μέσω της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή σε τυχόν άλλο μεταγενέστερο στάδιο.

Β. Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων σας θα προβούμε;

Αφού μας υποβάλλετε την αίτηση εγγραφής, συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία, θα προβούμε, για τους λόγους που προαναφέραμε, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών.

Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένων μέσων για τη λήψη απόφασης στο στάδιο της διερεύνησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είναι κατάλληλα για εσάς. Μέσω αυτών των αυτοματοποιημένων μέσων, στα οποία έχουν ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό οι κανόνες που εφαρμόζουμε, μας επιτρέπεται να λαμβάνουμε αποφάσεις πιο σύντομα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, πραγματοποιούνται τακτικοί σχετικοί έλεγχοι από αρμόδιους υπαλλήλους μας. Έτσι, σε περίπτωση άρνησης εκπαιδευτικού προγράμματος αυτή ελέγχεται πάντα από αρμόδιο υπάλληλό μας.

Γ. Για πόσο χρόνο θα κρατάμε τα δεδομένα σας σε αρχείο;

Θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί θα τα κρατήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, αν η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή τροποποίησης σύμβασης που μας υποβάλλατε δεν έχει γίνει δεκτή, θα την κρατήσουμε για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την υποβολή.

Δ. Ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης3 (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), το δικαίωμα διόρθωσης4 (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας), το δικαίωμα διαγραφής5 (δικαίωμα στη λήθη δηλαδή διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας6 (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ ) και το δικαίωμα φορητότητας7 (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή email στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΔΠΧ σας για τους σκοπούς της σύμβασης, ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της σύμβασης σας, επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) καμία σύμβαση εκπαιδευτικού προγράμματος δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία των ΔΠΧ ή/και των ΕΠΔΧ του Μαθητή / Κηδεμόνα / Σπουδαστή (υποκειμένου των δεδομένων).

Ε. Πως διασφαλίζουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας;

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (ενδεικτικά η κρυπτογράφηση) και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ζ. Πού θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματά μας που είναι αρμόδια για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του εκπαιδευτικού σας προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη Γραμματεία του Εκπαιδευτικού μας Κέντρου ή το Λογιστήριο για την έκδοση παραστατικών.

Τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, διατηρούμε συμβάσεις για την ορθή και με βάση τους όρους, τήρησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

Η. Θα κάνουμε επεξεργασία των δεδομένων σας και για εμπορικούς σκοπούς;

Για το χρόνο διάρκειας της επεξεργασίας που σας αναφέρουμε παραπάνω, θα επεξεργαστούμε μόνο τα ΔΠΧ σας (όχι όμως αυτά των ΕΚΔΠΧ) και για τους εξής σκοπούς:

 • για λήψη πληροφοριών που αφορούν την ικανοποίησή σας από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σας ή/και τους παρόχους ή/και τους συνεργάτες μας φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα.
 • προώθησης άλλων ή συμπληρωματικών με τις ανάγκες σας εκπαιδευτικών υπηρεσιών της εταιρείας μας.

Μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων σας (για εμπορικούς σκοπούς) μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.

Θ. Πως μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία/διαμαρτυρία;

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2109409568 - 2109811995, ή στο email: info@fasmaedu.net

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).


 1. Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») όπως αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας [όνομα, αριθμό ταυτότητας, σωματική, φυσιολογική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου (Άρθρο 4 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)].
 2. Πρόκειται για δεδομένα που αφορούν ενδεικτικά την υγεία, καθώς και την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή κ.λπ. (Άρθρο 9 Κανονισμού ΕΕ 2016/679).
 3. Άρθρο 15 Κανονισμού ΕΕ 2016/679
 4. Άρθρο 16 Κανονισμού ΕΕ 2016/679
 5. Άρθρο 17 Κανονισμού ΕΕ 2016/679
 6. Άρθρο 18 Κανονισμού ΕΕ 2016/679
 7. Άρθρο 20 Κανονισμού ΕΕ 2016/679
Παλαιό Φάληρο Νέα Σμύρνη